Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás velmi aktuálně upozornit – pravděpodobně v poslední letošní aktualitě, že po roce MZ opět vydalo nový cenový předpis v oblasti regulace cen léčivých přípravků - Cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely č. 1/2020/CAU. K publikaci ve Věstníku MZ došlo 19. 12. 2019.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás velmi aktuálně upozornit – pravděpodobně v poslední letošní aktualitě, že po roce MZ opět vydalo nový cenový předpis v oblasti regulace cen léčivých přípravků - Cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely č. 1/2020/CAU. K publikaci ve Věstníku MZ došlo 19. 12. 2019.

Nový cenový předpis na rozdíl od loňského roku nikterak nemění pásma obchodních přirážek. Kromě několika legislativně technických, a tedy formálních změn, patří mezi hlavní změny:

i.       nově podléhají regulaci ceny původce a maximální obchodní přirážky léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (s výjimkou léčivých přípravků pro moderní terapie), které jsou použitelné jak v ambulantní, tak v ústavní péči, i když nemají pro ambulantní péči stanovenou úhradu;

ii.       nově se v cenovém předpise upřesňuje věcné usměrnění ceny přípravků v rámci nemocniční výjimky;

iii.       léčivé přípravky patřící do ATC skupiny s příslušnou cestou podání uvedené v cenovém rozhodnutí podle článku II. odst. 8 (tzv. deregulované přípravky s tzv. OCP neboli ohlášenou cenou původce) dosud podléhající věcnému usměrnění ceny nově nebudou mít věcně usměrněnou cenu a v důvodové zprávě se výslovně uvádí, že tyto léčivé přípravky nově „již nebudou dále svázány limitací meziročního růstu ceny původce maximálně o 3 %.“ – v případě nadměrného meziročního navýšení se však i podle důvodové zprávy (např. o 10 %) uplatní pravidlo pro opětovné zařazení do regulace maximální cenou zakotvené v článku III. odst. 3 cenového předpisu - definice neohrožování účinků omezení hospodářské soutěže: „v průběhu předchozích 12 měsíců nedošlo k významnému nárůstu cen původce“);

iv.       rozšíření výjimky z limitace meziročního růstu ceny původce maximálně o 3 % u radiofarmak pro radiofarmaka typu 90Y, 186Re nebo 169Er;

v.       některé změny v cenové regulaci IPLP;

vi.       cenové rozhodnutí č. 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 se řídí předchozím cenovým předpisem a vydání nového cenového rozhodnutí na základě nového cenového předpisu tak lze i nadále ještě očekávat.

Pro úplnost si dovoluji uvést, že tentokrát MZ spojilo publikaci i s vydáním Cenového předpisu o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb (č. 2/2020/CAU) a Cenového předpisu o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (č. 3/2020/CAU).

Všechny cenové předpisy lze nalézt ve Věstníku MZ a pro Vaše usnadnění je najdete zde:

Cenový předpis LP 2020

Cenový předpis výkony

Cenový předpis konopí

Všechny cenové předpisy nabývají účinnosti dnem 01. ledna 2020.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

 

Libor Štajer