Dovolujeme si Vás informovat, že dnes, tj. ve čtvrtek 30. listopadu 2023, vychází ve Věstníku MZČR nový cenový předpis a cenové rozhodnutí k léčivým přípravkům.

V cenovém předpise č. 2/2024/OLZP ze dne 29. listopadu 2023 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely účinném od 1. ledna 2024 mezi hlavní novinky patří:

 1. definice hromadně vyráběných radiofarmak s odkazem na úpravu v zákoně o léčivech jakožto zohlednění požadavku České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP na vyjasnění odborné terminologie při cenové regulaci radiofarmak;
 1. doplnění kategorie radiofarmak schválených v rámci specifického léčebného programu;
 1. změny v definici obchodní přirážky – zde se jedná pouze o kosmetické změny;
 1. zásadní novinkou je cenová regulace přípravků hrazených na § 16 – nově budou moci zdravotní pojišťovny podat žádost o stanovení maximální ceny přípravku či PZLÚ, pokud pojištěnec požádá o výjimečnou úhradu; v takovém případě bude regulována i obchodní přirážka;
 1. další významnou novinkou je rozdělení obchodní přirážky mezi distribuci a lékárny dle pevně stanovených procentních podílů (bude se dělit též nápočet), přičemž na posledního distributora dodávajícího do lékárny musí připadnout vždy alespoň částka ve výši 1,50 Kč bez DPH (tzv. distribuční poplatek), kterou může čerpat i z podílu lékárny, pokud nezbyde z distribuční části přirážky; pokud distributoři nevyužijí jim připadající podíl na maximální obchodní přirážce v plné výši, připadá nevyčerpaná část lékárně; toto se nevztahuje na přípravky s vykazovacími symboly C1, C2, C3, D a S (tzv. centrové léky) a na přípravky dodávané podle § 77 odst. 1 písm. c) bodu 3 a 4 zákona o léčivech (plyny používané při poskytování zdravotních služeb nebo infuzní, hemofiltrační a dialyzační roztoky, radiofarmaka);
 1. stávající výše procentních sazeb maximální obchodní přirážky a nápočtů se neměnírozdělení přirážky mezi distributory a lékárny je následující:
  1. 1. pásmo (0,00 – 150,00): distributoři max. 16 % vs. 84 % pro lékárnu
  2. 2. pásmo (150,01 – 300,00): distributoři max. 17 % vs. 83 % pro lékárnu
  3. 3. pásmo (300,01 – 500,00): distributoři max. 20 % vs. 80 % pro lékárnu
  4. 4. pásmo (500,01 – 1 000,00): distributoři max. 23 % vs. 77 % pro lékárnu
  5. 5. pásmo (1 000,01 – 2 500,00): distributoři max. 27 % vs. 73 % pro lékárnu
  6. 6. pásmo (2 500,01 – 5 000,00): distributoři max. 29 % vs. 71 % pro lékárnu
  7. 7. pásmo (5 000,01 – 10 000,00): distributoři max. 40 % vs. 60 % pro lékárnu
  8. 8. pásmo (nad 10 000,01): distributoři max. 45 % vs. 55 % pro lékárnu
 1. dále mj. došlo k úpravě věcného usměrnění ceny u transfuzních přípravků vyrobených z odběrů zohledňujících vyhlášku č. 143/2008 Sb., o lidské krvi, ve znění účinném ode dne 1. července 2024.

cenovém rozhodnutí č. 3/2024/OLZP ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanoví seznamy ATC skupin s příslušnou cestou podání, u nichž cena původce příslušného léčivého přípravku nepodléhá cenové regulaci, nebo regulaci maximální cenou dochází ke sloučení dvou předchozích cenových rozhodnutí do jednoho bez obsahových změn. Stále tedy čekáme na případné zařazení některých PZLÚ do cenového rozhodnutí, jak umožnil cenový předpis účinný od 1. ledna 2023.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.