Termín konání:

Připravuje se nová úprava home office neboli práce na dálku. Mění se podmínky elektronického doručovaní zaměstnancům. Důležité změny nastanou u tzv. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). K tomu všemu navíc přichází WHISTLEBLOWING. A ještě některé další změny ….

Tímto bychom Vás rádi pozvali na praktický seminář na téma WHISTLEBLOWING & NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna 2023.

V současné době probíhá legislativní proces hned dvou klíčových právních předpisů, které ovlivní vnitřní fungování naprosté většiny zaměstnavatelů, a to především v oblasti compliance, řízení lidských zdrojů a pracovních podmínek. Už nyní si tak trochu říkáte, jaká hrůza se na zaměstnavatele zase žene. Naprosto Vám rozumíme a přicházíme ve správný čas, abychom Vám pomohli vše potřebné zvládnout. 

Prvním chystaným předpisem je vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů. O nové regulaci tzv. WHISTLEBLOWINGu jsme Vás už dříve informovali v našich aktualitách. S ohledem na dlouho očekávaný legislativní posun v této věci považujeme za důležité Vás nyní podrobně seznámit s podmínkami zavedení komplexní ochrany oznamovatelů v České republice dle připravovaného zákona. Tato zbrusu nová regulace nabývá jasnějších obrysů a času není na zbyt. Zdržení, ke kterému došlo při přípravě nového zákona, budou muset zákonodárci nyní rychle dohnat.

Nejen v médiích byl a ještě bude opakovaně skloňován pojem WHISTLEBLOWING. Často se nás v této souvislosti obracíte s dotazy, jakým způsobem by měl být prakticky zajištěn příjem a řešení jednotlivých oznámení. Lze některé povinnosti dle navrženého zákona zajistit externě? Jaké jsou vlastně kvalifikační předpoklady tzv. příslušné osoby a může tuto funkci vykonávat například pracovník oddělení HR, interní právník, advokát nebo zástupce Vaší mateřské splečnosti? A musí být schopen přijímat oznámení také osobně? A co anonymní oznámení? Je třeba se jimi vůbec zabývat? A co když předmětem oznámení je pouze podezření ze spáchání přestupku nebo jen méně závažné pochybení či spor mezi zaměstnanci? Může oznamovatel své podezření zveřejnit a přesto i nadále požívat ochrany nebo dokonce získat nárok na odměnu? Všechny tyto otázky jsou zcela na místě a jsme velice rádi, že se na nás s důvěrou obracíte.

Druhou neméně důležitou legislativní novinkou je dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která po skončení mezirezortního připomínkové řízení bude v nejbližších dnech či týdnech projednána vládou a následně také předložena do Poslanecké sněmovny. Ministerstvo práce a sociálních věcí, jakožto předkladatel tohoto návrhu, si od jeho přijetí hodně slibuje. 

Tato novela byla v posledních několika měsících středem pozornosti zejména s ohledem na zásadní změny, které má přinést do oblasti home office neboli práce na dálku nebo v otázkách elektronického doručovaní zaměstnancům. Novela by však měla podstatněji zasáhnout i do úpravy tzv. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). O některých chystaných změnách jsme Vás už také dříve informovali v jedné z našich aktualit. V závěrečné části semináře bychom společně s Vámi tedy prošli všechny klíčové změny, které tato novela přinese, a také Vás upozornili i na několik dalších důležitých změn v pracovněprávní oblasti, ke kterým dojde v roce 2023.

Ať už se rozhodnete zúčastnit našeho snídaňového semináře osobně v prostorách restaurace Altány Kampa nebo online, rádi Vám v jeho průběhu zodpovíme k oběma tématům jakékoli otázky, které Vás v této souvislosti napadnou. Naším cílem je poskytnout Vám maximálně praktická doporučení, jak se s novou regulací whistleblowingu a se změnami zákoníku práce efektivně vypořádat.

 1. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů

  První legislativní novinkou, které se budeme na našem semináři věnovat je tzv. whistleblowing. Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl 30. listopadu 2022 předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 352 a jeho projednávání je navrženo na pořad sněmovní schůze, která bude zahájena v úterý 10. ledna 2023.

  Požadavek úpravy whistleblowingu vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, s tím, že účelem předmětné právní úpravy je zajištění ochrany osob (tzv. oznamovatelů), které oznámí zákonem definované protiprávní jednání zjištěné v souvislosti s výkonem práce či obdobné činnosti. Tato ochrana pak spočívá především v zákazu jakýchkoliv odvetných opatření proti oznamovateli a je poskytována pouze oznamovatelům, kteří mají oprávněné důvody se domnívat, že se jejich oznámení zakládá na pravdivých informacích (tedy těm, kteří neučinili vědomě nepravdivé oznámení).

  Na chystaném semináři se zaměříme především na to, jaký má navrhovaná právní úprava dopad na zaměstnavatele, kteří nejsou veřejným zadavatelem či orgánem veřejné moci, tj. zejména na zaměstnavatele působící v soukromém sektoru, mezi které bude nejčastěji spadat např. Vaše obchodní společnost. Dle současného znění návrhu zákona o ochraně oznamovatelů se v něm uvedené povinnosti vztahují zaměstnavatele působící v soukromém sektoru pouze v případě, že k 1. lednu příslušného roku zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců. 


  Pokud jde o účinnost zákona, podle předloženého návrhu by měla nastat už prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Výjimku mají pouze zákonem dotčené subjekty zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců, kteří budou povinni zavést vnitřní oznamovací systém nejpozději do 15. prosince 2023. Vzhledem k více jak ročnímu zpoždění legislativního procesu lze předpokládat, že ke schválení tohoto návrhu dojde ještě v první polovině letošního roku.

 2. Novela zákoníku práce

  Touto novelou má být transponována do českého práva směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a dále také směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

  V tuto chvíli je ještě otázkou, zda a případně v jaké finální podobě projde připravovaná novela legislativním procesem. Řada navrhovaných změn musí být provedena, neboť vychází z požadavků stanovených evropskými směrnicemi. Konkrétní způsob provedení příslušných změn ovšem není předepsán a novela navíc přináší i řadu dalších novinek, kvůli nimž se prvotní verze návrhu stala terčem poměrně velké kritiky. Nejen z tohoto důvodu lze předpokládat, že jak vláda, tak následně Poslanecká sněmovna do textu novely ještě zásadnějším způsobem zasáhnou.

Místo konání

osobně (účast na semináři) v restauraci Altány Kampa

nebo

online přenos z Altánů Kampa

Přednášející

Mgr. Libor Štajer
Mgr. Jan Tetiva
Mgr. Markéta Hrycejová
Mgr. Martin Cach

Cena

Pracovní snídaně s osobní účastí v restauraci Altány Kampa celkem 4 .900,- Kč bez DPH za jednoho účastníka (zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení a v případě zájmu i parkovné)

nebo

webinář celkem 4.500,- Kč bez DPH za jednoho účastníka

Program

 1.  Ochrana oznamovatelů - WHISTLEBLOWING
 • Právní základy ochrany oznamovatelů v EU a ČR
 • Whistleblowing a jiná oznámení

 • Vnitřní oznamovací systém

 • Příslušná osoba

 1. Novela zákoníku práce
 • Home office a práce na dálku
 • Dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr - DPP a DPČ nově
 • Změny ve způsobech doručování mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Další důležité pracovněprávní změny roce 2023

Info

Přihlášky zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz 

Kontaktní osoba:

Pavla Pospíšilová
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz   

Akci plánujeme jako tzv. smíšenou, můžete se tedy podle své preference zúčastnit osobně (cca 25 osob v restauraci Altány Kampa) nebo online (webinář). Před samotným konáním akce od nás obdržíte elektronickou verzi prezentace.

Seminář s osobní účastí se bude konat v příjemném prostředí restaurace Altány Kampa nacházejících se několik málo kroků od naší advokátní kanceláře (adresa Nosticova 465/2a, 118 00 Malá Strana). V případě zájmu je možnost zajištění bezplatného parkování v areálu přímo vedle restaurace. Součástí semináře je i drobné občerstvení. Doporučujeme přijít s menším předstihem tak, abyste se stihli pohodlně usadit a připravit.

Webinář bude zorganizován tak, abyste jej mohli nerušeně a ve vysoké kvalitě přenosu obrazu i zvuku v přímém přenosu absolvovat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. V průběhu webináře budete mít možnost, jak jste na to u nás zvyklí, pokládat dotazy přednášejícím zcela diskrétně prostřednictvím společného online chatu, který poběží po celou dobu s videopřenosem. Pro připojení k webináři nebude třeba instalovat žádný speciální program. Pouze se s využitím zaslaných přihlašovacích údajů přihlásíte prostřednictvím svého prohlížeče k webové stránce, kde poběží „live stream“ interaktivního webináře.

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme na vyžádání poskytnout záznam z webináře. Pro případ, že se nemůžete zúčastnit, rádi pro Vás uspořádáme interní seminář či webinář přímo dle Vašich představ a konkrétních přání.

Sestřih z již realizovaných webinářů můžete shlédnout na našem YouTube kanálu.