CZ EN

Efektivní právní služby

Osobní profily

Mgr. Petr Kůta | partner

petr.kuta@kmvs.cz
telefon: 603 580 439

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dále studoval na Universidad de Salamanca ve Španělsku. Profesní kariéru začínal na Úřadu vlády ČR - vrchní rada diplomatického protokolu a v advokacii má celkem 16 let právní praxe. Od 1.1. 2006 je partnerem v advokátní kanceláři KMVS. Petr publikuje v časopisu Marketing Media, Trend Marketing, Strategie, M marketing, Právní praxe, mediar.cz, atd. a přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, Ogilvy Institutu, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V minulosti spolupracoval např. s ČT24 – pořad Média a svět. Hovoří anglicky a španělsky.


JUDr. Pavel Musil Ph.D. | partner

pavel.musil@kmvs.cz
telefon: 606 652 201

Pavel Musil je jedním ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Pavel je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia v oboru veřejné právo. Právní praxi vykonává 16 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS. 

Specializuje se zejména na pracovní a obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností a závazkové právo. Dlouhodobě se věnuje oblasti práva nemovitostí, kde v součinnosti s několika realitními kanceláři poskytuje služby advokátních úschov.

Publikační činnost a spolupráce s medii: Právo a zaměstnání, ČT24 – Focus, Zdravotnické noviny, Pharm Business, Marketing & Media. Spolupráce s neziskovými projekty: Plenky v práci, Lymfon Help o.s. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Libor Štajer | partner

libor.stajer@kmvs.cz
telefon: 777 561 663

Libor Štajer je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Libor je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia získal cenné pracovní zkušenosti jako account manager v reklamní agentuře AETNA, spol. s r.o. a při pracovní stáži v USA. Začátek své právní praxe pak Libor v AK Winter & spol. spojil právě především s  reklamou, médii a autorským právem. Právní praxi vykonává více než 10 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS. 

Libor se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva. Ve své praxi se zabývá také otázkami autorského práva a reklamního práva a pracuje s řadou reklamních agentur.

Publikační činnost a spolupráce s médii: Zdravotnické noviny, Pharm Business, Marketing & Media atd. Libor plynně hovoří česky a anglicky.


JUDr. Ivan David | advokát

ivan.david@kmvs.cz
telefon: 606 617 989

Ivan David je advokátem působícím od roku 2011 u advokátní kanceláře KMVS. Ivan je absolventem oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru filmová studia na Filozofické fakultě téže univerzity. V akademickém roce 2008/2009 Ivan absolvoval roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě Kodaňské univerzity. Ivan se dlouhodobě specializuje na oblast práva duševního vlastnictví (především na právo autorské a právo ochranných známek), práva mediálního, práva proti nekalé soutěži, práva reklamního a práva filmového.

V srpnu 2013 byl Ivan jmenován expertem Státního fondu kinematografie se specializací na ochranu práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům. Je autorem odborné publikace „Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva“ (2015). 

Ivan poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


JUDr. Kateřina Davidová | spolupracující advokátka

katerina.davidova@kmvs.cz

Kateřina Davidová je spolupracující advokát, působící v advokátní kanceláři KMVS od ledna 2009. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001, se Kateřina věnovala 7 let notářské činnosti. Kateřina se specializuje zejména na oblast občanského, obchodního a soutěžního práva v oblasti farmacie. 

Kateřina publikuje v odborném tisku (např. Zdravotnické noviny) a věnuje se přednáškové činnosti. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Petra Maryšková | spolupracující advokátka

petra.maryskova@kmvs.cz
telefon: 605 418 564

Petra Maryšková je spolupracující advokát, působící v advokátní kanceláři KMVS od června 2008. Petra v roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia působila v brněnské advokátní kanceláři JUDr. Markéta Vaňková, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.. Petra vykonává svou právní praxi především v oblasti práva občanského, obchodního a pracovního, zároveň se věnuje tématice spotřebitelských soutěží a insolvenčního řízení. Petra má zkušenosti se zastupováním klientů v soudních řízeních, např. v obchodních sporech.  Petra také publikuje v odborném tisku (např. Zdravotnické noviny, Urozpravodaj).


Mgr. Lucie Macáková | spolupracující advokátka

lucie.macakova@kmvs.cz
telefon: 604 878 988

Lucie Macáková je advokátkou dlouhodobě spolupracující s advokátní kanceláří KMVS. Lucie je absolventkou oborů veřejná správa a právo Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Specializuje se na oblast farmaceutického práva (zejména marketing, distribuce, cenová regulace a stanovení úhrad léčivých přípravků) a zdravotnického práva. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti z oblasti reklamního práva. Dlouhodobě se věnuje problematice výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin. Lucie poskytuje právní pomoc při zastupování klientů v řízeních před správními orgány.

Lucie publikuje v odborném tisku (např. Zdravotnické noviny, PharmBusiness) a věnuje se též přednáškové činnosti. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Věra Strejčková

vera.strejckova@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Věra je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Je advokátkou s více než desetiletou zkušeností v oblasti obchodního, korporátního a pracovního práva. Věnuje se též závazkovému právu v oblasti farmacie, právu duševního vlastnictví a právu nemovitostí, zejména oblasti nájmů maloobchodních i kancelářských prostor. Věra poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Sylva Zborovská | spolupracující advokát

sylva.zborovska@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Sylva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvovala studijní pobyt na University of Turku ve Finsku, kde se v rámci studia zabývala zejména evropským a mezinárodním právem. Sylva má právní praxi v oblasti obchodního práva (závazkové právo, právo obchodních společností), práva duševního vlastnictví, pracovního práva a zkušenosti má rovněž z oblasti internetového a reklamního práva. V průběhu svojí praxe Sylva rovněž působila na pozici člena komise samoregulátora v oblasti samoregulace audiovize ve Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Sylva poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


JUDr. Antonín Valuš Ph.D. | advokát

antonin.valus@kmvs.cz
telefon: 296 210 562
mobilní telefon: 777 214 856

Antonín Valuš je advokát působící v advokátní kanceláři KMVS. V minulosti působil ve veřejném sektoru jako právník na Ministerstvu zdravotnictví a jako koordinátor právních činností ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Antonín vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v praxi se specializuje na farmaceutické a zdravotnické právo se zaměřením na problematiku regulace reklamy a regulatory compliance v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. O této problematice rovněž pravidelně publikuje a přednáší. Antonín poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Jan Tetiva | advokát

jan.tetiva@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Jan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který v advokátní kanceláři KMVS působí již od dob svého studia. Jan poskytuje služby v oblasti pracovního, trestního, občanského a obchodního práva. Rovněž se zabývá problematikou spotřebitelských soutěží a ochranných známek. Jan má zkušenosti se zastupováním klientů jak v občanském soudním řízení, tak v řízení trestním. Publikoval v odborném tisku (např. Marketing Sales Media, Zdravotnické noviny). Hovoří česky a anglicky.


JUDr. Lenka Vlková | spolupracující advokát

lenka.vlkova@kmvs.cz
telefon: 296 210 562
mobilní telefon: 728 548 499

Lenka absolvovala v roce 2011 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V zimním semestru 2010/2011 studovala v rámci programu ERASMUS na univerzitě ve Wolverhamptonu. Po ukončení studií získala zkušenosti v oblasti generální praxe v advokátních kancelářích ŘANDA HAVEL LEGAL a PETERKA & PARTNERS. Pracovala též jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, kde se věnovala problematice regulace cen a úhrad léčivých přípravků a obecné farmacii. Od roku 2013 se specializuje na oblast farmaceutického a zdravotnického práva a správního práva obecně. V advokátní kanceláři KMVS působila jako advokátní koncipient od září 2015 a jako advokát od července 2017. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Petra Vodáková | spolupracující advokát

petra.vodakova@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Petra Vodáková působí v kanceláři KMVS od roku 2015 a specializuje se na oblast ochrany osobních údajů. Petra je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během své praxe Petra působila vyjma advokacie rovněž v korporátní sféře. Petra pravidelně publikuje v odborném tisku (např. Marketing Sales Media, Zdravotnické noviny) a je členem Spolku pro ochranu osobních údajů. Svoji praxi vykonává rovněž v oblasti reklamního a spotřebitelského práva, práv duševního vlastnictví, závazkového a pracovního práva. Dále se Petra věnuje zastupování klientů v občanském soudním řízení, právu občanskému a obchodnímu. Petra hovoří česky a anglicky.


Mgr. Martin Cach | advokátní koncipient

martin.cach@kmvs.cz
mobilní telefon: 777 471 074

Martin se již v průběhu vysokoškolského studia začal intenzivně zajímat o právo informačních technologií, jemuž se v roli podnikového právníka věnoval i po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho doménou je regulace odvětví elektronických komunikací, ve kterém několik let působil,  problematika ochrany osobních údajů, služeb informační společnosti a kyberbezpečnosti. V advokátní kanceláři KMVS působí jako advokátní koncipient od dubna roku 2017. Martin je členem výboru Spolku pro ochranu osobních údajů a certifikovaným odborníkem v oblasti ochrany osobních údajů (Certified Information Privacy Professional/Europe - CIPP/E). Hovoří plynně anglicky


Mgr. Tereza Svobodová LL.M. | spolupracující advokátka

tereza.svobodova@kmvs.cz
telefon: 296 210 563

Tereza Svobodová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S advokátní kanceláří KMVS spolupracuje od roku 2018. Během studia absolvovala studijní pobyt na univerzitě Ludwig-Maximilians-Universität München, jedné z nejprestižnějších univerzit v Německu, kde získala Zertifikat im deutschen Recht (Certifikát v oblasti trestního práva, veřejného práva a práva občanského v Německu). Následně na této univerzitě získala mezinárodně uznávaný postgraduální akademický titul LL.M. (Master of Laws). Po ukončení studií působila v advokátní kanceláři bpv BRAUN PARTNERS, kde se věnovala především poskytování právních služeb v oblastech občanského a obchodního práva. Tereza vykonává svou právní praxi především v oblasti práva občanského, obchodního a pracovního, zároveň se věnuje tématice spotřebitelských soutěží. Tereza hovoří česky, německy a anglicky.


Pavla Pospíšilová | asistentka

office@kmvs.cz
telefon: 296 210 562

Pavla je absolventkou Střední školy stavební v Praze. V minulosti působila v mediální a PR sféře na asistentských pozicích.
Kontakt

KMVS
advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 1
118 00 Praha 1 - Malá Strana,
Česká Republika
zobrazit na mapě
Tel.:+420 296 210 562-3
Fax:+420 222 254 591
E-mail: office@kmvs.cz

Jsme členem

Spolupracujeme


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2019

2006 - 2012 KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.